Vårt förslag

Riksdag och regering har visat ett svalt intresse för denna fråga och menar att det är upp till branschens aktörer att komma överens.

Det behövs en ny lagstiftning när aktörerna är så oense att ersättningsfrågorna hela tiden hänskjuts till domstol.

Konsumenter drabbas genom avgifter som inte står i relation till deras faktiska beteende. En gigabyteskatt är en liten broms för IT-utvecklingen. Vissa importörer kan drabbas hårt av retroaktiva avgifter för produkter som inte längre säljs.

Rättsmedvetandet skadas av en otidsenlig lagstiftning. 

 

Hur mycket privatkopieras?

Copyswede har svårt att visa hur omfattande privatkopieringen egentligen är. I debattartiklar talar man svepande om ”hundratals miljoner kopior”, hänvisar till förhållanden i Finland och om egna undersökningar som de inte vill dela med sig till media, och som kritiseras när de anförts som bevis i domstolarna.

 

Nordisk modell

Det är dags för politikerna att agera och utreda ett nytt system för privatkopieringsersättning.

Finland och Norge har infört likartade system där upphovsrättsinnehavarna ersätts över statskassan och den särskilda gigabyteskatte avskaffas.

Den finska modellen:

  • Betalningsskyldigheten för tillverkare, importörer och återförsäljare av inspelningsunderlag har upphört.
  • Kompensationen betalas med anslag i statsbudgeten.
  • Ansvaret ligger hos undervisnings- och kulturministeriet.
  • För att kunna dimensionera kompensationen rätt görs en utredning av ett oberoende forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Nivån på kompensationen grundar sig i början på tidigare inflöden av kompensationsavgifter. Utgångsnivån på kompensationen 2015 och 2016 bestäms till 11 miljoner euro, som i sin helhet ska finansieras med anslag i statsbudgeten.