Frågor och svar om privatkopiering

För en tid sedan publicerade Copyswede frågor och svar om privatkopiering på sin hemsida. Vi tycker att deras svar behöver kompletteras och korrigeras.

Vad är privatkopieringsersättning?

cs

EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU. Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, t ex hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

stb

Privatkopieringsersättningen utgår för de produkter som är ”särskilt ägnade” för kopiering. 2014 uppgick den till 118 miljoner kronor. Nu vill Copyswede utöka ersättningen att också omfatta smartphones, surfplattor och bärbara datorer. Deras krav för 2016 motsvarar ytterligare ca 430 miljoner kronor.

Det finns många olika lösningar i Europa. I Norge och Finland är avgiften på produkterna avskaffad och upphovsmännen ersätts över statskassan.

EU-domstolen har i en dom från 2010 fastslagit att det är konsumenterna som ska ersätta upphovsrättshavarna för eventuell privatkopiering. Avgiften debiteras elektronikföretagen, men det är konsumenterna som betalar. I den utsträckning privatkopiering fortfarande sker, utförs den av privatpersoner. Avgiften innebär en motsvarande kostnadsökning på produkterna.

Varför finns privatkopieringsersättningen?

cs

De som skapat kultur ska få betalt för sitt arbete. Det är rimligt och rättvist att den som kopierar en låt, film eller ljudbok för privat bruk betalar för rätten att göra det. Avgiften, som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk ca 80 kronor, men den totala summan innebär att fler kan leva på sitt arbete i kultursektorn. Det svenska systemet är modernt och effektivt, och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl den ersättning de har rätt till.

stb

Enligt upphovsrättslagen ska ersättning utgå om privatkopiering är tillåten. Det svenska systemet är föråldrat eftersom det förutsätter ett samband mellan minneskapacitet och privatkopiering och inte tar hänsyn till vare sig nya typer av enheter eller utvecklingen av minneskapacitet. Privatkopieringsersättningen för en smartphone kan bli upp till 450 kr.

Vem är det som betalar?

cs

Det är elektronikbranschen som betalar avgifterna. De senaste åren, när nya produkter kommit ut på marknaden, har dock företagen inte velat betala eller förhandla om avgifterna. Företrädare för svenska kulturskapare har därför tvingats till långa och dyra rättsprocesser mot elektronikföretagen. Hittills har elektronikföretagen inte vunnit ett enda fall, men processerna innebär att delar av de senaste årens betalningar är fördröjda.

stb

EU-rätten har i en dom 2010 slagit fast att det är konsumenten som ska betala. Elektronikbranschen anser också att vare sig smartphones, surfplattor eller bärbara PC är ”särkilt ägnade” för privatkopiering. Däremot innebär det en prisökning på flera hundra kronor för konsumenten.

Därför prövas Copyswedes krav i Högsta domstolen.

Hur sätts avgifterna?

cs

Avgifterna sätts i lagen, och utifrån hur mycket privatkopiering som sker förhandlas avgiften för varje produkt fram av företrädare för kulturskaparna och elektronikföretagen. De senaste åren har dock elektronikföretagen inte velat komma till förhandlingarna, inte velat samarbeta om användarstudier och inte velat betala. Därför pågår det ett antal domstolsprocesser mellan kulturskaparnas organisation Copyswede och olika elektronikföretag.

stb

Copyswede tog in 118 mkr i privatkopieringsersättning 2014. Skulle deras krav på ersättning för smartphones, surfplattor och PC bli verklighet ökar det ca ytterligare 430 mkr 2016. Om man följer upphovsrättslagen fullt ut skulle Copyswede kunna kräva in närmare 2 miljarder kronor från svenska konsumenter.

Elektronikbranschen har inte fått någon förfrågan om gemensamma användarstudier.

Varför kampanjar elektronikindustrin mot systemet?

cs

De vill inte betala de avgifter som kulturskaparna har rätt till.

stb

Copyswede är ingen myndighet. Att den ideella föreningen Copyswede ensidigt skulle kunna bestämma hur lagen ska tolkas är inte sant. Regleringen är gammaldags och har överlevt sig själv. Elektronikbranschen vill inte att konsumenterna ska betala för något de inte sysslar med. Branschen vill inte att produkterna ska beläggas med extra kostnader och konsumenterna högre priser. Det är svårt att se kopplingen mellan internminnets storlek och eventuell privatkopiering. En avgift på gigabyte går inte i linje med Sverige som en ledande IT-nation.

Är privatkopieringsavgiften en skatt?

cs

Nej, det är en avgift som företag betalar. Elektronikföretagen kallar helt missvisande avgiften för en ”gigabyte-skatt” och ”kassettbands-skatt” i sin kampanj för att inte behöva betala.

stb

Privatkopieringsersättningen debiteras per gigabyte internminne. Minnets storlek har inget samband med om eller hur mycket som privatkopieras. Det är som om matmomsen skulle bestämmas efter hur stor matkorgen är.

Hur mycket pengar rör det sig om?

cs

Cirka 118 miljoner kronor samlades in i privatkopieringsavgifter 2014.

stb

Med smartphones, surfplattor och PC inräknade kan avgifterna för 2016 bli allt mellan 430 mkr och 2 miljarder kronor.

Elektronikbranschen säger att det inte privatkopieras längre när man streamar på surfplattor och telefoner. Hur vet ni att det privatkopieras?

cs

Vi vet att det privatkopieras eftersom privatkopieringen mäts i användarstudier. Om det inte sker någon privatkopiering på produkterna tas det inte heller ut någon avgift.

stb

Trenden är tydlig: 80-90 procent av musikbranschens intäkter är från online-tjänster. Hälften av alla hushåll prenumererar på Netflix, HBO, Viaplay eller liknande. Att privatkopieringen samtidigt skulle öka så mycket att ersättningen ska fyrdubblas förefaller orimligt.

Behöver inte privatkopieringsersättningssystemet moderniseras när det kommer nya produkter som surfplattor och smartphones och konsumenternas beteende förändras?

cs

Den svenska lagen är teknikneutral, så den är från början anpassad för att tekniken och användandet kommer att förändras. Lagen är också utformad så att om det bara privatkopieras i viss utsträckning så sätts också avgiften ner. Den svenska lagen är modern och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl ett bra skydd.

stb

Den gällande lagstiftningen är långt ifrån modern. Den snabba teknikutvecklingen gör att teknikneutral lagstiftning inte är så positivt som det kan låta. 1990-talets lagstiftare kunde knappast förutse vare sig 4G eller smartphones. De levde kvar i kassettbandens paradigm även om de såg skiftet från analog till digital lagring.

Norge och Finland har redan lämnat kassettbandsparadigmets gigabyteräknande. Den vägen bör Sverige också välja.

Går det inte bara att komma överens med elektronikindustrin? Kan ni inte tala med företag som Samsung och TeliaSonera i Sverige?

cs

Företagen svarar tyvärr inte på sådana inbjudningar och har inte velat föra en dialog med oss. De deltar i en europeisk kampanj för att bli av med privatkopieringsavgiften, och arbetar med advokater och lobbyister som driver frågan åt dem i hela EU. Hittills har dock de globala teknikföretagen inte vunnit ett enda svenskt rättsfall mot kulturskaparna.

stb

Elektronikbranschen förhandlade om avgifternas storlek och så smidiga system som möjligt så länge en samsyn rådde kring vilka produkter som var ”särskilt ägnade” för privatkopiering. Dessvärre har Copyswede valt att använda dessa avtal mot branschen i de pågående rättsprocesserna, varför dessa avtal också sades upp.

Vad säger politikerna?

cs

Det svenska privatkopieringssystemet stöds idag av samtliga partier.

stb

Samtliga politiska ungdomsförbund invände mot systemet i en debattartikel för några år sedan. Riksdagsmän har motionerat om förändring.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): ”För legitimiteten i systemet är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan bl.a. den ersättning som i slutänden betalas av konsumenten och användningsområdet för avgiftsbelagda produkter”.  Vidare säger han ”Det kan finnas anledning att ändra regelsystemet.”

Jag har fler frågor om hur pengarna fördelas och hur systemet fungerar. Hur får jag svar på dem?

cs

Du kan läsa mer om privatkopieringssystemet och hur pengarna fördelas i vår årsredovisning och fördelningsbroschyr.

stb

För att följa frågan och läsa om hur vi vill förhindra att privatkopieringsersättningen blir till en svensk Gigabyteskatt kan du följa oss på:
Facebook: https://www.facebook.com/stoppagigabyteskatten/
Twitter: https://twitter.com/Gigabyteskatten
Hemsida: www.stoppagigabyteskatten.se