Privatkopieringsersättning

Ersättningen (”kassettbandsskatt”) infördes ursprungligen för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband som användes för att kopiera LP-skivor och på VHS-kassetter som användes för att kopiera tv-program. Efter att ha varit avskaffad under ett antal år på 1990-talet har den sedan införts igen år 1999.

Om privatkopiering är tillåten, ska också ersättning utgå.

Privatkopiering regleras i ett EU-direktiv EU-Direktiv 2001/29/EC och i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ett antal domar i EG-domstolen har fastslagit hur privatkopieringsersättningen kan tas ut.

Upphovsrättslagen reglerar också hur stor ersättning som ska utgå:

26 l § Ersättningen enligt 26 k § är:

  1. För en anordning för analog upptagning: två och ett halvt öre för varje möjlig upptagningsminut,
  2. För anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger: 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme,
  3. För andra anordningar där digital upptagning kan ske: 0,25 öre per megabyte lagringsutrymme

Elektronikbranschen har dock rätt att förhandla om ersättningens storlek.

Elektronikbranschen har dock rätt att förhandla om ersättningens storlek. Det finns ett antal branschavtal mellan olika importörer, t ex de profilreklamföretag som säljer USB-minnen.

Copyswedes ställer krav på att importörerna också ska rapportera datorer, surfplattor och smartphones. Dessa krav avvisas av företagen och ett antal rättsfall pågår för närvarande. Ett av dessa har fått prövningstillstånd i Högsta Domstolen.

Lagen anger undantag från när privatkopieringsersättning ska betalas. De tillverkare, importörer och återförsäljare som säljer lagringsmedier behöver därför i vissa fall inte betala privatkopieringsersättning. Det gäller försäljning

  • till återförsäljare som är registrerade hos Copyswede
  • till professionella verksamheter det vill säga de som använder lagringsmedier inom ramen för sin egna verksamhet och inte säljer vidare produkterna,
  • till organisationer för funktionshindrade samt
  • vid export.

Copyswede

Copyswede har sina medlemsorganisationers uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning, som i enlighet med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv ger upphovsmän och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk.

Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer

Copywede redovisar för 2014 intäkter av privatkopieringsersättning på drygt 118 miljoner kronor och ca 109 miljoner kronor att utbetala. Under samma år utbetalades 86 miljoner kronor. Differensen beror antagligen på periodiseringar och fördelningen av gemensamma kostnader för andra delar av Copyswedes verksamhet.

Årsredovisningen för 2014 innehåller omfattade noter om ”uppskattningar och bedömningar” och osäkra fordringar som en följd av pågående tvister och rättegångar kring privatkopieringsersättning.